Public consultation on our draft Gaelic Language Plan 2022 - 2027 is now open.  

The purpose of this consultation is to seek views of all who have an interest in the role we can play in the protection and promotion of the Gaelic language.  

Please share your views on the plan using this online form and ensure your response is submitted before the closing date on 3 June 2022. 

If you need the form in an alternative format, please get in touch with This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The views expressed during the consultation will help shape the final version of the plan, before it’s submitted to Bòrd na Gàidhlig for approval.   

Background  

We recognise Gaelic is an integral part of Scotland’s national identity, heritage and culture. We’re committed to ensuring that Gaelic has a sustainable future in Scotland and have set three key principles in our Gaelic Language Plan:  

  • Gaelic will be given equal respect to English where it’s included as part of our services and operations 
  • We'll make an active offer of our Gaelic services to our staff and the public  
  • Mainstreaming opportunities for the public and our staff to use Gaelic 

You can read the full Gaelic Language Plan below:


Tha co-comhairleachadh poblach mu dhreach ar Plana Ghàidhlig 2022 - 2027 a-nis fosgailte. 

’S e adhbhar a’ cho-chomhairleachaidh seo beachdan a shireadh bho gach neach aig a bheil ùidh ann an dè as urrainn do Choilltearachd na h-Alba a dhèanamh a thaobh dìon is adhartachadh na Gàidhlig. 

Faodaidh sibh ur beachdan mun phlana innse air am foirm air-loidhne seo, agus bidh cinnteach gun cuir sibh ur beachd a-steach ron cheann-là dùnaidh air 3 Òg-mhìos 2022. Ma tha riochd eile a dhìth oirbh, cuiribh fios thugainn air This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Cuidichidh na beachdan a gheibhear gus an deasachadh mu dheireadh den phlana ullachadh mus tèid e gu Bòrd na Gàidhlig airson aonta.  

Cùl-fhiosrachadh 

Tha sinn ag aithneachadh gur i a’ Ghàidhlig pàirt riatanach de fèin-aithne, dualchas agus cultar nàiseanta na h-Alba. Tha e nar rùn gum bi àite seasmhach aig a’ Ghàidhlig ann an Alba agus stèidhich sinn trì prionnsabail sa Phlana Ghàidhlig againn: 

  • Gheibh a’ Ghàidhlig Spèis Cho-ionann ris a’ Bheurla far a bheil i an lùib ar seirbhisean is gnìomhan
  • Cuiridh sinne Tairgse Follaiseach de ar seirbheisean Gàidhlig ron luchd-obrach againn agus ron phoball
  • Nì sinn e nàdarrach don phoball is don luchd-obrach againn a’ Ghàidhlig a chleachdadh   

Faodaidh sibh am Plana Gàidhlig iomlan a leughadh gu h-ìosal: